╰☆ KONEC KOUŘENÍ ☆╮

Některým lidičkám stačí jedna tato meditace, jiní ji musí opakovat vícekrát. Můžete si tuto meditaci nechat od někoho pomalu přečíst, nebo si ji namluvit na diktafon a používat dle libosti. Za každým odstavcem udělejte delší mezeru, abyste mohli vše správně procítit.

Jelikož se touto meditací srovnávají také čakry, povíme si úvodem, kde je najdete.

1. čakra na stydké kosti

2. čakra dva prsty pod pupíkem

3. čakra v oblasti žaludku

4. čakra mezi prsy v oblasti srdce

5. čakra v krční jamce

6. čakra uprostřed čela 2 prsty nad obočím

7. čakra na temeni hlavy

 

A nyní již můžeme začít se samotnou meditací. Pohodlně se položte na záda, ruce dejte podél těla a zavřete oči. Nejprve uvolněte celé své tělo a na nic nemyslete. Můžete v duchu pomalu počítat od 1 do 10, abyste se dostali do roviny alfa, a meditace mohla být účinnější.

Zaměř svou pozornost k 1. Čakře, setrvej tam, bez rozmyslu, bez očekávání. Pouhá tvá přítomnost způsobuje jemné oživení této čakry. Proudí v ní teplá, pulzující energie. V pulzujících proudech posílá tvá první čakra svoji energii stále hlouběji do tvého těla. Energie je očištěna od cigaretového kouře. Volně dýcháš a prožíváš svobodu krásných, omamných vůní. Energie prostupující tvé tělo je čistou krví roznášena do všech buněk, naplňuje je klidným teplem a základní životní silou. Odevzdáváš se zela tomuto pulsujícímu proudu míruplné síly v sobě.

Vnímej, jak se tvá první čakra stále více otevírá a nechává do tvého těla proudit čerstvou energii země. Sleduj tuto energii k jejímu zdroji, stále hlouběji do země až k jejímu centru. Tato energie žhne právě takovým intenzivním světlem, jako tvá první čakra. Stálý proud energie proudí z nejvnitřnějšího jádra naší mateřské planety skrze různé vrstvy země do tvé čakry. Prožíváš skrytou sílu země.

               Tvé tělo bylo z této síly vytvořeno, je jí udržováno a živeno. Je to táž energie, která vytvořila přírodu naší planety, těla rostlin, zvířat i lidí. Stejná životadárná síla, která je v nich, pulzuje i v tobě. V bezpečí koloběhu živoucí země svěř se zcela jejím ochranným, vyživujícím a uzdravujícím energiím.

               Zatímco tebou dále proniká pulzující síla země, obrať svou pozornost k druhé čakře. Vnímej tuto oblast bez očekávání, bez cíle. Tvá pozornost druhou čakru oživuje. Pocítíš tam jemné otáčení, které je plynulejší a živější než v první čakře. Působí jako vír proudící teplé energie. Její vibrace se šíří a pronikají ve stále se zvětšujících kruzích tvého těla. Celé tvé tělo se stává jediným živoucím proudem.

               Proudící energie se dále rozpíná, vyzařuje ze všech tvých pórů, až tě zcela zaplaví a obklopí. Jsi obklopen touto energií, uzavřen zcela do ní, máš chuť na čerstvé ovoce, které rád vyměníš za cigarety, které neprospívají tvému tělu. Odevzdáš se vesmíru a měníš je za zdravé potraviny, cvičení, a voňavý polibek.

               Tato krásná a čistá energie se dále rozpíná, vyzařuje ze všech tvých pórů, až tě zcela zaplaví a obklopí. Halí tě do sebe, nese tě a něžně tě houpá. Cítíš hluboké bezpečí a zcela se oddáváš vlnám a proudům této vody života. Tvá duše se stále více otevírá její očistné síle. Ucpané kanály se uvolňují, dávno zapomenuté pocity se probouzejí. Ze všech stran do tebe proudí nový život.

               Živoucí proud se rozpíná stále dál a stává se mořem, jehož teplé vlny tě láskyplně houpou a unášejí. Nad tebou se klene široké nebe. Na obzoru vychází velké oranžové ranní slunce a zaplavuje nebo i moře oranžově zlatým světlem. Procitáš do prvního rána v novém světě. Zaplavuje tě pocit štěstí a šíří se ve vlnách vším stvořením. Život v tobě začíná plynout a ty se tomuto proudu života s plnou důvěrou oddáváš.

               Nech dále proudit proud života a soustřeď svoji pozornost ke třetí čakře. Zůstaň zde bez úmyslu, bez cíle. Tvá pozornost způsobí pozvolné oživení čakry. Cítíš svou velkou vnitřní sílu, schopnou opustit vše, co ve svém životě nechceš mít a nepotřebuješ. Tato síla je velká a mocná. Zahání veškeré chutě na vše, co tvému tělu neprospívá. Čakra se stále více a více uvolňuje. Začíná pulzovat a probouzí v tobě pocit tepla a síly. Cokoliv si usmyslíš, to dokážeš. Žlutá záře postupně sílí jako světlo vycházejícího slunce. Jeho teplé paprsky prosycují tvé tělo svým blahodárným teplem a světlem. Odevzdáváš se uvolněně a blaženě tomuto světlu. Světlo proniká do nejhlubších koutů tvé duše a naplňuje tě průzračností a jasem. Všechny stíny mizí, všechny starosti odplouvají. Z centra uprostřed tvého těla prozařuje sluneční světlo celé tvé bytí. Cítíš jen mír, sílu a zlaté světlo

               Zlaté světlo vyzařuje z tvého těla, celého tě zahaluje do obalu z vibrujících zářivých vln a posílá své hřejivé paprsky dále do světa. Tvá třetí čakra stala se sluncem s nejjasnější září, nevyčerpatelným zdrojem životadárného tepla, síly a světla.

               Teplo sluneční záře tě stále naplňuje a tvá pozornost přechází k čakře srdce. Vnímej ji, bez očekávání, bez cíle. Pouhá tvá pozornost čakru oživí. Začíná kmitat v jemných vlnách kroužící energie. Jemnost jejich vibrací vzbudí v jejím nitru růžovou záři. Působí jako něžný květ obklopený zelenými lístky. Tento květ do sebe vtahuje všechny tvé závislosti a přináší ti zdraví a vitalitu.

               Květ se stále více otevírá, pomalu a opatrně, až odhalí ve svém středu zlatě zářící srdce. Tato záře vychází z tvé čakry ven a obklopuje tě vibrace lásky, harmonie a prosperity. Cítíš se měkce nesen na andělských křídlech, obklopen láskou a spokojeností. Zcela se těmto pocitům oddáváš.

               Cítíš, jak ze zlatého středu tvého srdce vystupuje radost, úsměv, vnitřní štěstí. V dáli zní zázračná hudba. Její vibrace se šíří tvým tělem a vzbuzují vlastní melodie. Vnikají do tvé duše a naplňují ji láskou a harmonií. Naplňují i prostor kolem tebe, pronikají do hlubin tvého nového stvoření. Odevšad k tobě proniká hudba, která se spojuje s hudbou tvého srdce v dokonalou symfonii. Otevírá ti bránu k jiné rovině. Cítíš, jak vibrace lásky a radosti prostupují celý vesmír. Společně s celým vesmírem sdílíš vibrace této huby, lásky, prosperity a spokojenosti.

               Zatímco v tobě dále zní hudba tvého srdce, přenes lehce svou pozornost k páté čakře. Vnímej ji bez jakéhokoliv očekávání. Tvá pozornost čakru oživí. Cítíš, jak začíná vibrovat v nekonečně jemné energii. Nech tyto jasné světelné vibrace, aby se v tobě rozprostřely a naplnily celé tvé bytí.

               Život v tobě nabývá na jasnosti a šíři, stává se svobodným a neohraničeným, jako samo nebe. Život bez dýmu a kouře. Volně dýcháš a užíváš si život plný nádherných vůní.

               Všechno z tvého vnitřního a vnějšího světa v něm má místo, podobně jako nebe v sobě dává žít všem hvězdám i slunci. Všechno v tobě a ve tvém životě dostává své místo, něco odchází a nové přichází, a ty necháváš tento zázračný tanec života v jeho neohraničenosti, která je tvým vlastním bytím.

               Cítíš, že všechno může zůstat, jak je, cokoliv může nastat nebo naopak přestat. V této svobodě a šíři svého vědomí se cítíš úplný a zdravý. Široký nebeský prostor tě naplňuje pocitem štěstí. Jsi zcela klidný a nahlížíš do tohoto nekonečného prostoru. Stáváš se vědomě kanálem pro poselství, které zde tvá duše přijímá.

               Obrať svou pozornost k šesté čakře. Vnímej toto místo bez jakéhokoliv úmyslu. Tvá pozornost tuto čakru oživí. Její vibrace jsou tak jemné, že jsou sotva postřehnutelné.

               Vibrace vzbuzují pocit živého ticha. Je to ticho hluboké noci v nekonečnosti prostoru. Vydej se do tohoto ticha prostoupeného světlem. Nech své vědomí stále více prostoupit klidným třpytem.

               Čím déle spočíváš svou pozorností u tohoto tichého světla, tím hlubší a jemnější roviny zažíváš. Tyto vibrace tě uklidňují, otevírají a rozšiřují. Ticho v tobě se prohlubuje. Myšlenky zůstávají jen někde na povrchu. Celé tvé vědomí se naplňuje klidnou září tohoto tichého světla. Noříš se hlouběji a hlouběji do modrého ticha a blížíš se ke všudypřítomnému zdroji tohoto světla, prameni, odkud vychází. Je to oblast dokonalého klidu. Jsi zcela klidný a pozorný v této tiché rovině bytí sídlí poznání, které k tobě přichází jako intuice, obrazy, zvuky, pocity, nebo vhledy. Zde jsi spojen s inteligencí, láskou a prosperitou, zdravím, smysluplnou prací.

               Zůstaň v hlubokém tichu a přenes nyní svou vnitřní pozornost na korunní čakru. Tvá pozornost otevírá pomalu a jemně tuto bránu. Vstupuješ na posvátné místo, do chrámu světla, směrem vzhůru otevřeného. A odtud, shora, se rozlévá zářivě bílé světlo. Jako z nebe se na tebe shora snáší jeho požehnání. Každý pór tvého bytí se mu otevírá, přijímá ho, dokud tě zcela nenaplní.

               Je to světlo bez hranic, bez času. V tomto dokonalém světle splýváš s moudrostí. Jeho třpyt je tichý a přece v sobě ukrývá všechnu hudbu vesmíru nekonečné přítomnosti. Zůstaň v tomto světle bez přání a chtění. Tady jsi doma, tady jsi u cíle své cesty.

               Pomalu se vrať do svého těla, zhluboka se nadechni a otevři oči.